Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

Lubliniec: Dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu.
Numer ogoszenia: 359082 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 34 350 63 86, faks 34 3565870.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu..

II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zawiera zacznik nr 1 do SIWZ. Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych - zgodnie z podziaem na poszczeglne pozycje w zaczniku nr 1 do SIWZ. Ilo czci zamwienia: 51.

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 51.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu wykazania speniania w/w warunku wykonawca zobowizany jest posiada koncesj i/lub zezwolenie i/lub licencj w zakresie dziaalnoci objtej przedmiotem zamwienia, ktrej (ktrych) obowizek posiadania wynika z obowizujcych przepisw prawa, w szczeglnoci przepisw ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 j.t. z pn. zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. z pn. zm.)
 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowizany jest zoy owiadczenie, o spenianiu warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (zacznik nr 2 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowizany jest zoy owiadczenie, o spenianiu warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (zacznik nr 2 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowizany jest zoy owiadczenie, o spenianiu warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (zacznik nr 2 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowizany jest zoy owiadczenie, o spenianiu warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (zacznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

 • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) uzupeniony szczegowy wykaz asortymentowo cenowy - zgodnie z zacznikiem nr 1 do SIWZ b) ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre Wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza, e zamwienie w caoci zostanie zrealizowane przez Wykonawc), c)penomocnictwo do podpisania i zoenia oferty, jeeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Penomocnictwo naley przedoy w oryginale lub w formie kopii powiadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, pokj nr 61.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, pokj nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji).

Termin otwarcia ofert13.09.2013 godzina 10:10, miejsce: Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, pokj nr 61

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ

Zacznik nr 1

Sprostowanie dawki leku

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych