Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Termomodernizacja budynku Szpitala SPZOZ Lubliniec przy ul. Grunwaldzkiej 9
Przetargi

 

 

Lubliniec: Termomodernizacja budynku Szpitala SPZOZ Lubliniec przy ul. Grunwaldzkiej 9
Numer ogoszenia: 182168 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Termomodernizacja budynku Szpitala SPZOZ Lubliniec przy ul. Grunwaldzkiej 9

.II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest wykonanie prac zwizanych z termomodernizacj budynku szpitala SPZOZ w Lublicu przy ul. Grunwaldzkiej 9. Szczegowy zakres prac opisany jest w przedmiarze robt stanowicym zacznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie ewentualne prace dodatkowe zwizane bezporednio z realizacj przedmiotu zamwienia (nie ujte w przedmiarze) wykonawca musi przewidzie na etapie przygotowywania oferty. Za wykonane prace Strony ustalaj wynagrodzenie ryczatowe. Kolorystyk elewacji naley dostosowa do kolorystyki elewacji istniejcych (przylegych) budynkw Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w porozumieniu i za zgod Zamawiajcego. Roboty budowlane stanowice przedmiot zamwienia musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, oraz z obowizujcymi normami. Zaleca si, by wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu objtego przedmiotem zamwienia a take zdoby na wasn odpowiedzialno i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, ktre mog by konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz wykonania zamwienia..II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadiumIII.2) ZALICZKICzy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

III.3.2) Wiedza i dowiadczenieOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony jeeli wykonawca wykae, i w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykona (zakoczy) przynajmniej jedne roboty budowlane zwizane z dociepleniem zewntrznych cian budynku na min 650 m2. Ocena speniania warunkw udziau w postpowaniu, okrelonych w pkt. niniejszego rozdziau, dokonana zostanie przez zamawiajcego zgodnie z formu spenia/nie spenia, na podstawie przedstawionych przez wykonawc owiadcze i dokumentw, doczonych do oferty, o ktrych mowa w Rozdziale 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwieniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuW zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, zamawiajcy uzna warunek za speniony jeeli wykonawca wykae, i dysponuje min jedn osob, ktra peni bdzie funkcj kierownika budowy, posiadajc uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze, Osoba/y ta winna by wpisana na list czonkw waciwej regionalnej Izby Inynierw Budownictwa. Ocena speniania warunkw udziau w postpowaniu, okrelonych w pkt. niniejszego rozdziau, dokonana zostanie przez zamawiajcego zgodnie z formu spenia/nie spenia, na podstawie przedstawionych przez wykonawc owiadcze i dokumentw, doczonych do oferty, o ktrych mowa w Rozdziale 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

-wykaz robt budowlanych w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e roboty zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone

-wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych dla wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

-owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:-owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

-aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

-nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)a) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, b) wykaz czci zamwienia, ktrych wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, (w przypadku udziau podwykonawcw naley zaczy do oferty wykaz czci, ktre wykonawca im powierza - brak wykazu oznacza brak podwykonawcw) c) w przypadku osb fizycznych - dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmianZamawiajcy przewiduje moliwo zmiany postanowie umowy w przypadkach: 1) Termin realizacji moe ulec przedueniu w nastpujcych sytuacjach: a) w przypadku pojawienia si okolicznoci lecych po stronie Zamawiajcego, takich jak: opnienia, utrudnienia, zawieszenia robt lub przeszkd dajcych si przypisa Zamawiajcemu. b) w przypadku wyjtkowo niepomylnych warunkw klimatycznych 2) Inne zmiany: a) jeeli nastpi zmiana powszechnie obowizujcych przepisw prawa w zakresie majcym wpyw na realizacj przedmiotu umowy, b) moliwa jest zmiana Umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzedni zgod Zamawiajcego wyraon na pimie, akceptujc kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w przypadku nieprzewidzianych zdarze losowych, m.in. takich jak: mier, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, e osoby zaproponowane bd posiaday takie same kwalifikacje, jak osoby wskazane w Umowie, c) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na przedmiot zamwienia - za zgod Zamawiajcego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 Adres poczty elektronicznej e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 20.07.2011 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, II pitro, pokj nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji). Termin i miejsce otwarcia ofert: 20.07.2011 godzina 10:10, miejsce: W siedzibie Zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, II pitro, pokj nr 61

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

SIWZ

 

Odpowied na pytanie do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 18-07-2011r.

Uniewanienie postpowania