Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Usuga kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu
Numer ogoszenia: 330554 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Usuga kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu.II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Zamwienie zostao podzielone na nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo zoenia oferty wycznie na jeden pakiet lub na oba pakiety. PAKIET I 1.Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej wiadczeniodawcy udzielajcego wiadcze opieki zdrowotnej 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej zakadu opieki zdrowotnej 3.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ywiow 4.Ubezpieczenie szyb i przedmiotw szklanych od stuczenia 5.Ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: tak.Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwie uzupeniajcych 1. Zamawiajcy przewiduje moliwo zawarcia w okresie trwania umowy zamwie uzupeniajcych. Zamwienia uzupeniajce udzielane bd w trybie zamwie z wolnej rki, po spenieniu przesanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamwie publicznych. 2. Wykonawca, ktremu zostanie udzielone zamwienie podstawowe, zobowizany bdzie do zastosowania w zamwieniach uzupeniajcych stawek nie wyszych ni zastosowane w zamwieniu podstawowym oraz kalkulowania skadki w systemie pro rata temporis.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8.II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 2.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadiumIII.2) ZALICZKICzy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, i posiada zezwolenie na wykonywanie dziaalnoci ubezpieczeniowej, o ktrym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)III.3.2) Wiedza i dowiadczenieOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunkuIII.3.3) Potencja technicznyOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunkuIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwieniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunkuIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuZamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunkuIII.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:koncesj, zezwolenie lub licencj III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1.Owiadczenie o wysokoci wspczynnika pokrycia marginesu wypacalnoci na poziomie min. 100 % na dzie 31.12.2010 lub pniejszy (w procentach). Zastrzeenie: Jeeli Wykonawca dziaa w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamwienia, Zamawiajcy nie bdzie zobowizany do dopaty ewentualnej skadki w celu zrwnowaenia ujemnego wyniku towarzystwa.III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg ograniczony.IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniu: 10.Znaczenie warunkw wyboru wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniuOcena speniania warunkw nastpi wedug zasady: spenia - nie spenia. Do skadania ofert zaproszeni zostan wykonawcy, ktrzy otrzymaj najwysze noty, proporcjonalnie do wysokoci pokrycia marginesu wypacalnociIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmianZamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania, na wniosek Zamawiajcego, zmian w przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na kolejne okresy rozliczeniowe wskazane w SIWZ. Dopuszczane zmiany dotycz aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, terminu realizacji zamwienia oraz zakresu dziaalnoci Zamawiajcego przekazanych przez ZamawiajcegoIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocaw, ul. Fabryczna 10, tel.71 777 04 49, fax 71 777 04 55, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers sp. z o.o., 53-609 Wrocaw, ul. Fabryczna 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nieZACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZʦCIOWYCHCZʦ Nr: 1 NAZWA: Pakiet1.1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: 1) KRTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOCI LUB ZAKRESU ZAMWIENIA 1. Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej wiadczeniodawcy udzielajcego wiadcze opieki zdrowotnej 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej zakadu opieki zdrowotnej 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ywiow 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotw szklanych od stuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesicach: 12.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1. Cena - 80 2. Warunki ubezpieczenia - 20 CZʦ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: 1. Ubezpieczenie komunikacyjne.2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesicach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty w Pakiecie nr 1 i uniewanieniu Pakietu nr 2.