Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa materiaw opatrunkowych do apteki szpitalnej SPZOZ Lubliniec.

Znak sprawy ZP/29/11.
Numer ogoszenia: 390960 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawyZamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa materiaw opatrunkowych do apteki szpitalnej SPZOZ Lubliniec. Znak sprawy ZP/29/11..II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Dostawa materiaw opatrunkowych do apteki szpitalnej. Asortyment podzielony jest na 10 pakietw. Szczegowy opis asortymentu przedstawiony jest w zaczniku nr 1 do SIWZ..II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 33.14.11.10-4.II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 10.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadiumIII.2) ZALICZKICzy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nieIII.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJCYCH, E OFEROWANE DOSTAWY , USUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRELONYM WYMAGANIOMW zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, usugi lub roboty budowlane odpowiadaj okrelonym wymaganiom naley przedoy:inne dokumenty- zawiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoci potwierdzajce, e dostarczane produkty odpowiadaj okrelonym normom lub specyfikacjom technicznym np. wyrb medyczny klasa II a regua 7 (naley zaczy tylko do pozycji gdzie Zamawiajcy okreli taki wymg w opisie wyrobu, na dokumencie naley wskaza nr pakietu i nr pozycji, ktrego dotyczy) - karta techniczna wyrobu potwierdzajca opis zaoferowanego produktu (naley zaczy tylko do pozycji gdzie Zamawiajcy okreli taki wymg w opisie wyrobu, na dokumencie naley wskaza nr pakietu i nr pozycji, ktrego dotyczy)III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)a) uzupeniony wykaz asortymentowy (pakiety) - zgodny z zacznikiem nr 1 do SIWZ b) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, c) owiadczenie - zgodne z zacznikiem nr 4 do SIWZ d) w przypadku osb fizycznych - dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) e) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmianZamawiajcy przewiduje moliwoci zmiany postanowie umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT na wyroby dostarczane w niniejszej umowie.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia:www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 Adres poczty elektronicznej e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro pok. nr 68 Sekretariat Dyrekcji.Termin i miejsce otwarcia ofert: 01.12.2011 godzina 10:10, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro pok. nr 61. IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ

Zacznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, nr 1

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert