Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/31/11
Numer ogoszenia: 436148 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawyZamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/31/11.II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest dostawa lekw do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublicu. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zawiera zacznik nr 1 do SIWZ. Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych - zgodnie z podziaem na czci (pakiety). Ilo czci: 17.II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 33.60.00.00-6.II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 17.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia wadiumIII.2) ZALICZKICzy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuWykonawca winien udowodni, e posiada koncesj, zezwolenie lub licencj na podjcie dziaalnoci gospodarczej w zakresie objtym zamwieniem. Ocena spenienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:koncesj, zezwolenie lub licencj III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)a) uzupeniony wykaz asortymentowy - zgodnie z zacznikiem nr 1 do SIWZ b) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, c) owiadczenie - zgodne z zacznikiem nr 4 do SIWZ d) ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw e) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian1.Dopuszcza si zmiany cen w nastpujcych sytuacjach: a) w przypadku zmiany cen urzdowych lekw o ktrych mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekw, rodkw spoywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobw medycznych ( Dz. U. nr 122, poz. 696 ), przy czym nowa cena nie moe by wysza ni urzdowa cena zbytu powikszona o mar nie wiksz ni urzdowa mara hurtowa. b)w przypadku zmiany ceny dokonanej przez producenta - po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajcego i za jego zgod. c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot umowy 2. Dopuszcza si moliwo zmiany leku wg nazwy midzynarodowej na lek rwnowany o innej nazwie handlowej w przypadku braku produkcji ww., koca produkcji lub innych okolicznociach, ktrych nie mona byo przewidzie pod warunkiem nie przekroczenia ceny deklarowanej w ofercie za 1 op./amp./fiolk/itp.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, Sekretariat Dyrekcji, II pitro pok. nr 68.Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.01.2012 godzina 10:10, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,II pitro pok. nr 61. IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

 

Zacznik nr 1 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania nr 1

 

Odpowiedzi na pytania nr 2

 

Odpowiedzi na pytania nr 3

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert