Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Obsuga techniczna budynkw SPZOZ Lubliniec. Znak sprawy ZP/11/12
Numer ogoszenia: 64886 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Obsug techniczn budynkw SPZOZ Lubliniec. Znak sprawy ZP/11/12.II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Pakiet nr 1: Zabezpieczenie i utrzymanie w staej sprawnoci technicznej sieci elektrycznej na obiektach SPZOZ Lubliniec oraz konserwacja i utrzymanie w staej sprawnoci agregatu prdotwrczego, stacji wytwarzania prni oraz stacji spronego powietrza. Szczegowy zakres obowizkw opisany jest w zaczniku nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 2: 1.Zabezpieczenie i utrzymanie w staej sprawnoci technicznej urzdze sieci wodno - kanalizacyjnej oraz c. o. na obiektach SPZOZ Lubliniec. 2.Nadzr, konserwacja, naprawa urzdze przepompowni ciekw przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Lublicu. 3.Biece naprawy lusarskie i stolarskie na obiektach SPZOZ Lubliniec. Szczegowy zakres obowizkw opisany jest w zaczniku nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 3: Zabezpieczenie i dystrybucja gazw medycznych w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublicu. Szczegowy zakres obowizkw opisany jest w zaczniku nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 4: Obsuga techniczna urzdze i instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9. Szczegowy zakres obowizkw opisany jest w zaczniku nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 5: Sukcesywna, w cigu 12 miesicy, wg potrzeb Zamawiajcego dostawa filtrw do central wentylacji i klimatyzacji w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublicu. Szczegy opisane s w zacznik nr 1 do SIWZ..II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 50.00.00.00-5.II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 5.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy da wniesienia wadium w kwocie: Dla pakietu nr 1: 500,00 z. Dla pakietu nr 2: 500,00 z. Dla pakietu nr 3: 500,00 z. Dla pakietu nr 4: 500,00 z. Dla pakietu nr 5: 300,00 z. Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pienidzu wpaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w banku BGZ nr rachunku 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych.III.2) ZALICZKICzy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuWykonawca winien udowodni, e osoby zatrudnione przez Wykonawc do realizacji zamwienia posiadaj wymagane przedmiotowe uprawnienia: 1.Uprawnienia do obsugi, konserwacji, naprawy, montau urzdze instalacji i sieci elektroenergetycznej, zgodnie z Gr.1 (dot. pakietu nr 1) 2.Uprawnienia do obsug butli z tlenem medycznym (dot. pakietu nr 3) 3.Uprawnienia do obsugi, konserwacji urzdze i instalacji wentylacji, klimatyzacji, zgodnie z Gr.2 (dot. pakietu nr 4)III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)a) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, b)ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw, c)dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmianStrony zgodnie ustalaj, e wynagrodzenie Wykonawcy o ktrym mowa w ust. 1 nie bdzie podlegao zmianom przez cay okres obowizywania umowy, z zastrzeeniem ust. 4 i zmiany stawki podatku VAT na przedmiot umowy. Zmiana obowizywa bdzie z dniem wejcia w ycie przepisw dot. zmiany stawki podatku VAT. ust. 4:W przypadku zmniejszenia iloci budynkw/pomieszcze do obsugi technicznej Zamawiajcy zmniejszy kwot wynagrodzenia miesicznego, proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni. (dot. tylko pakietu 1 i 2)IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, pokj nr 68 (Sekretariat Dyrekcji).Termin otwarcia ofert: 12.03.2012 godzina 10:10, miejsce: Siedziba Zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, pokj nr 61IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ

Odpowied na pytanie do SIWZ

Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ

Wynik i uniewanienie