Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Lubliniec: Obsuga techniczna budynkw SPZOZ Lubliniec
Numer ogoszenia: 75408 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: nieobowizkowe

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.

? Adres strony internetowej zamawiajcego: http://spzoz.lc.fm.interia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Obsuga techniczna budynkw SPZOZ Lubliniec.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Pakiet nr 1: 1. Zabezpieczenie i utrzymanie w staej sprawnoci technicznej urzdze sieci wodno - kanalizacyjnej oraz c. o. na obiektach SPZOZ Lubliniec. 2. Nadzr, konserwacja, naprawa urzdze przepompowni ciekw przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Lublicu. 3. Biece naprawy lusarskie i stolarskie na obiektach SPZOZ Lubliniec. Pakiet nr 2: Zabezpieczenie i dystrybucja gazw medycznych w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublicu. Pakiet nr 3: Sukcesywna, w cigu 12 miesicy, wg potrzeb Zamawiajcego dostawa filtrw do central wentylacji i klimatyzacji w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublicu..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 50.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajcy da wniesienia wadium w kwocie: Dla pakietu nr 1: 500,00 z. Dla pakietu nr 2: 500,00 z. Dla pakietu nr 3: 300,00 z. Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pienidzu wpaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w banku BGZ nr rachunku 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych.

III.2) ZALICZKI

? Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o O udzielenie przedmiotowego zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiajcy ustala rwnie nastpujce warunki szczegowe: Wykonawca winien udowodni, e osoby zatrudnione przez Wykonawc do realizacji zamwienia posiadaj wymagane przedmiotowe uprawnienia: 1. Uprawnienia do obsug butli z tlenem medycznym (dot. pakietu nr2) Ocena spenienia ww. warunkw dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

? III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

? owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie

? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

? owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

? aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

? III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, b)ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw, c)dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Strony zgodnie ustalaj, e wynagrodzenie Wykonawcy o ktrym mowa w ust. 1 nie bdzie podlegao zmianom przez cay okres obowizywania umowy, z zastrzeeniem ust. 4 i zmiany stawki podatku VAT na przedmiot umowy. Zmiana obowizywa bdzie z dniem wejcia w ycie przepisw dot. zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmniejszenia iloci budynkw lub pomieszcze do obsugi technicznej Zamawiajcy zmniejszy kwot wynagrodzenia miesicznego, proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni. (dot. tylko pakietu 1)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 Adres poczty elektronicznej e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IV.4.4) Termin skadania ofert: 20.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, pokj nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji ).

Termin otwarcia ofert: 20.03.2012 r. godzina 10:10 miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,pokj 61.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

SIWZ (do pobrania - kliknij...)

 

Odpowiedzi na pytania

 

Uniewanienie