Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

Lubliniec: Dostawa paliwa dla Dziau Pomocy Doranej SPZOZ Lubliniec
Numer ogoszenia: 59055 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.

? Adres strony internetowej zamawiajcego: http://spzoz.lc.fm.interia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostaw paliwa dla Dziau Pomocy Doranej SPZOZ Lubliniec.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest zakup oleju napdowego dla Dziau Pomocy Doranej SPZOZ w Lublicu, w iloci 28500 litrw przez okres 12 miesicy. Realizacja zamwienia polega bdzie na sukcesywnym, bezporednim tankowaniu oleju napdowego do zbiornikw karetek pogotowia na stacji/stacjach paliw Wykonawcy, na terenie miasta Lublica..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajcy da wniesienia wadium w kwocie 3 000 z Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo - kredytowej, z tym , e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty o ktrych mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci ( Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pn. zm. ) Wadium wnoszone w pienidzu wpaca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w Banku BG nr 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010. Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

? Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o O udzielenie przedmiotowego zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj warunki okrelone w art. 22 ust 1 oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp. Zamawiajcy ustala rwnie nastpujcy warunek szczegowy: Wykonawca winien udowodni, e posiada koncesj na obrt paliwami ciekymi, wydan przez prezesa Urzdu Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw Prawo energetyczne. Ocena spenienia warunkw dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

? III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

? koncesj, zezwolenie lub licencj

? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

? owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

? aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

? aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

? aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

? III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

? nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 1 do SIWZ, b) ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw c) dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 9, 42 - 700 Lubliniec, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70 Adres poczty elektronicznej e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IV.4.4) Termin skadania ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, pokj nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji).

Termin otwarcia ofert: 22.03.2012 godzina 10:10, miejsce: W siedzibie zamawiajcego - SPZOZ w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, pokj nr 61.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

SIWZ

Uniewanienie postpowania