Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

 

 

Usuga restauracyjna dla pacjentw SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/23/12
Numer ogoszenia: 151638 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.? Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Usuga restauracyjna dla pacjentw SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/23/12.II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Usuga restauracyjna dla pacjentw SPZOZ w Lublicu. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zawiera zacznik nr 1 do niniejszej SIWZ..II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiajcy da wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 z. (pitnacie tysicy 00/100 z) Wadium wnosi sie przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci ( t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pn. zm. ) Wadium wnoszone w pienidzu wpaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w banku BGZ nr rachunku 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych.III.2) ZALICZKI? Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuo Wykonawca winien udowodni, i posiada zezwolenie/pozytywn decyzj Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie dziaalnoci zwizanej z przygotowywaniem ywnoci oraz jej wywozem w systemie cateringowym, a take i miejsce (kuchnia) gdzie przygotowywana bdzie ta ywno znajduje si nie dalej ni 35 km od siedziby Zamawiajcego (tj. Lubliniec, ul. Sobieskiego 9).? III.3.2) Wiedza i dowiadczenieOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuo Wykonawca winien udowodni, e w cigu ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy, w tym okresie, wykona lub aktualnie wykonuje co najmniej jedn usug restauracyjn w okresie min 12 miesicy dla zakadu ywienia zbiorowego typu zamknitego o min iloci 100 osb/pacjentw. Ocena spenienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.? III.3.3) Potencja technicznyOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuo Wykonawca winien udowodni, i dysponuje co najmniej dwoma rodkami transportu ywnoci, speniajcymi wymogi sanitarno-epiedmiolgiczne. Ocena spenienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwieniaOpis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunkuo Wykonawca winien udowodni, i dysponuje co najmniej jednym dietetykiem z minimum dwu letnim dowiadczeniem w pracy ze zakadami ywienia zbiorowego typu zamknitego. Ocena spenienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY? III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:? koncesj, zezwolenie lub licencj ? wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, dostaw lub usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw, oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te dostawy lub usugi zostay wykonane lub s wykonywane naleycie ? wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug lub robt budowlanych w celu realizacji zamwienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami ? wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych dla wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami ? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:? owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ? aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ? aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert ? aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert ? III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznychJeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert ? nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)a) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, b) ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw c) dokument potwierdzajcy upowanienie wykonawcy do podpisania oferty (np. zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, aktualny statut spki, aktualny rejestr handlowy lub inny dokument) d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmianCena moe ulec zmianie wycznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, na przedmiot umowy. Zmiana taka obowizuje z chwil wejcia w ycie odpowiednich przepisw.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1)Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 9, 42 - 700 Lubliniec, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 9, 42 - 700 Lubliniec, II pitro pok. nr 68 (Sekretariat Dyrekcji).

Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.05.2012 godzina 10:10, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 9, 42 - 700 Lubliniec, II pitro pok. nr 61. IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

Odpowiedzi nr 1 do SIWZ

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.