Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 


Dostawa mammografu dla potrzeb SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/25/12
Numer ogoszenia: 180434 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.
Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej , ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, woj. lskie, tel. 034 350 63 86, faks 034 3565870.
?Adres strony internetowej zamawiajcego: www.spzozlubliniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA
II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa mammografu dla potrzeb SPZOZ w Lublicu. Znak sprawy ZP/25/12.
II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.
II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest: a) Dostawa mammografu z wyposaeniem. b) Przejcie przez Wykonawc wykasowanego mammografu Senographe 800T o nr 324241BU9. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zawiera zacznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.
II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 33.11.16.50-2.
II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajcy da wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 z. (pi tysicy zotych 00/100) Wadium wnosi sie przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1) pienidzu; 2) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci ( t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pn. zm. ) Wadium wnoszone w pienidzu wpaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w banku BGZ nr rachunku 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 Wadium wniesione w pienidzu zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych.
III.2) ZALICZKI
?Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW
?III.3.2) Wiedza i dowiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku
oZamawiajcy ustala warunek szczegowy, taki i Wykonawca musi udowodni, e przynajmniej raz dostarczy do placwki suby zdrowia mammograf na kwot min 150 000,00 z. brutto Ocena spenienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formu spenia- nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki Wykonawca speni. Nie spenienie chociaby jednego warunku skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania.
III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
?III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:
?wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, dostaw lub usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw, oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te dostawy lub usugi zostay wykonane lub s wykonywane naleycie
?III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:
?owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
?aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
?aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert
?aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert
?III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych
Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:
?nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert
?nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJCYCH, E OFEROWANE DOSTAWY , USUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRELONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, usugi lub roboty budowlane odpowiadaj okrelonym wymaganiom naley przedoy:
?prbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) uzupeniony opis przedmiotu zamwienia - zgodnie z zacznikiem nr 1 do SIWZ b) formularz oferty - zgodny z zacznikiem nr 2 do SIWZ, c)ewentualny wykaz czci zamwienia, ktre wykonawca powierzy podwykonawcom, brak wykazu oznacza brak podwykonawcw d) ewentualne penomocnictwo w formie oryginau lub notarialnie potwierdzonej kopii,
III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.spzozlubliniec.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70.
IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 08.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro, pok. 68 (sekretariat Dyrekcji).
Termin i miejsce otwarcia ofert: 08.06.2012 godzina 10:10, miejsce: Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej, 42 - 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro, pok. 61.
IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ.

Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty