Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

OGOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego
9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 )
ogasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach

Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarzy od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r.

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U.
z 2011 roku nr 112, poz.654 z pn. zm.).

Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy
ul. Grunwaldzkiej 9, III pitro), od 12.09.2013 r. ( od poniedziaku do pitku
w godz. od 10:00 do 14:00).

Termin skadania ofert do 23.09.2013 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert ? 23.09.2013 r. godz. 13.30)

Termin rozstrzygnicia konkursu nie pniej ni w cigu 3 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.

Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu

ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin zwizania z ofert : 30 dni od daty upywu terminu skadania ofert

Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.

Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

Koperta z ofert winna by oznaczona :

?Konkurs ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu ? PAKIET NR ????..?.