Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

ZARZD POWIATU W LUBLICU

PONOWNIE OGASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W LUBLICU PRZY ULICY SOBIESKIEGO 9

 

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (Dz.U.z 2013 roku, poz. 217) oraz 9 oraz 12 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc (Dz.U.z 2012 roku, poz.182) oraz w zwizku z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikw na poszczeglnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebdcych przedsibiorcami (Dz.U. z 2011 roku, Nr 151, poz. 896) Zarzd Powiatu w Lublicu ponownie ogasza konkurs na stanowisko zastpcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu przy ulicy Sobieskiego 9, zwanego dalej ?SP ZOZ?.

 

Kandydat zgaszajcy si do konkursu skada:

1) podanie o przyjcie na stanowisko zastpcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ,

2) dokumenty potwierdzajce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajcia stanowiska zastpcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ, tj. tytu zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytu specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej 8 ? letni sta pracy,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) zawiadczenie o niekaralnoci,

5) zawiadczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwwskaza do podjcia pracy na tym stanowisku,

6) koncepcj pracy na tym stanowisku,

7) owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postpowania konkursowego na stanowisko objte konkursem,

8) inne dokumenty potwierdzajce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 

Dokumenty o ktrych mowa w pkt 8) powinny by kserokopiami powiadczonymi za zgodno z oryginaem.

 

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem i adresem zwrotnym) naley skada w cigu 30 dni od daty opublikowania ogoszenia w zamknitej kopercie z dopiskiem: ?Konkurs na stanowisko zastpcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Lublicu przy ulicy Sobieskiego 9?, w Starostwie Powiatowym w Lublicu przy ulicy Paderewskiego 7, pokj nr 6, w godzinach 730 ? 1530 .

Przewiduje si, i rozpatrzenie zgoszonych kandydatur nastpi w cigu 21 dni od upywu terminu skadania ofert.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakadu mona uzyska
w siedzibie SP ZOZ w Lublicu przy ulicy Sobieskiego 9, tel. (034) 350-63-80,
fax 356-58-70 w godzinach od 730 - 1500.

 

Uchwaa nr 580/XCV/2013 (kliknij...)