Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Do 1881 r. leczenie chorych odbywao si w szpitalu powiatowym ? drewnianym budynku usytuowanym po wschodniej stronie obecnej ulicy P. Stalmacha przy skrzyowaniu teje z ulic wirki i Wigury.

W 1876r. rozpoczto przygotowania do budowy nowego szpitala (Fundacja braci Seltenw). Prace kontynuowano do roku 1881, a wyposaenie szpitala w inwentarz ruchomy ukoczono wiosn roku nastpnego. Roboty prowadzi powiatowy inspektor budownictwa Gamper z Kluczborka.

30.06.1883r. obaj fundatorzy opracowali i przedstawili do zatwierdzenia przez krla Prus ?Statuty Fundacji Bernarda i Isona Seltenw ? Szpitala w Lublicu zbudowanego w roku 1881?. Generalne zmiany statutu w przedmiocie siedziby i celu fundacji ew. rozwizanie teje mogy nastpi za zgod krla, natomiast zwyke zmiany statutu naleay do uprawnie Nadprezydenta Prowincji lskiej we Wrocawiu.

W czasie III Powstania lskiego umieszczono w budynku szpital powstaczy.
Po podziale Grnego lska szpital nadzorowao kuratorium polskie.

W latach 1923-31 przebudowano szpital. W roku 1935 Urzd Wojewdzki lski Wydzia Zdrowia Publicznego w Katowicach czyni starania przejcia szpitala i wcielenia
go organizacyjnie do pooonego obok Zakadu Psychiatrycznego. Ostatecznie szpital zosta samodzieln placwk lecz ju pod firm wojewdztwa. Fundacj rozwizano, a parcela wraz z budynkiem zapisana zostaa jako wasno Skarbu lskiego.

W okresie okupacji szpital peni rol szpitala wojennego i jako taki przetrwa do roku 1945. Normaln dziaalno szpital rozpocz dopiero w czerwcu 1945r. Pod nazw Szpital Powszechny rozpoczy dziaalno oddziay chirurgiczny, ginekologiczno-pooniczy, zakany, chorb dziecicych i wewntrznych. W 1945 roku leczyo si w powyszym szpitalu 568 chorych i wykonano 7952 dni leczenia, przeprowadzono 173 zabiegi chirurgiczne.

W 1967 roku oddano do uytku gmach powiatowej przychodni obwodowej w Lublicu. Rozrzucone poprzednio w rnych punktach miasta poradnie i pracownie zostay skoncentrowane w jednym miejscu. We wspomnianym obiekcie znalazy pomieszczenie nie tylko poszczeglne komrki organizacyjne Powiatowej Przychodni Obwodowej, ale rwnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiodemiologiczna, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego zorganizowana w 1951r., Powiatowa Kolumna Transportu Sanitarnego oraz administracja Wydziau Zdrowia i Opieki Spoecznej, a take Zarzdu Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzya.

25.04.1993r. nasz zakad zosta wpisany do rejestru zakadw opieki zdrowotnej. W tym czasie dziaalno zakadu obejmowaa lecznictwo szpitalne, pomoc doran, podstawow opiek zdrowotn, specjalistyczn opiek zdrowotn, stomatologi oraz dziaalno laboratoryjn i diagnostyczn.

15 maja 2008 roku nastpio oficjalne otwarcie Szpitalnego Oddziau Ratunkowego. Cakowity koszt budowy wynis 5.421.456,22 z, ponadto 2 mln. z przeznaczono na zakup nowoczesnego sprztu. Obecnie w miejscu SOR-u funkcjonuje Izba Przyj.

W sierpniu 2011 roku oddano do uytkowania nowy pawilonu kowy. Do nowego obiektu zostay przeniesione oddziay: pooniczo-ginekologiczny, noworodkowy, pediatryczny oraz trakt porodowy z sal ci cesarskich.

Obecnie Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej z siedzib w Lublicu przy ul. Sobieskiego 9 jest publicznym zakadem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego zakadu, pokrywajcym z posiadanych rodkw i uzyskiwanych przychodw koszty dziaalnoci i zobowizania.

Przedmiotem dziaalnoci jest udzielanie wiadcze zdrowotnych i promocja zdrowia, a w szczeglnoci:

- udzielanie stacjonarnych wiadcze zdrowotnych,

- udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych wiadcze zdrowotnych,

- udzielanie wiadcze zdrowotnych w zakresie pomocy doranej,

- wykonywanie bada diagnostycznych,

- promowanie zdrowia.

Zakres dziaania Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu obejmuje lecznictwo stacjonarne, poradnie specjalistyczne, podstawow opiek zdrowotn, pracownie diagnostyczne oraz ratownictwo medyczne.

SP ZOZ wiadczy usugi dla okoo 80 tysicy mieszkacw Powiatu Lublinieckiego.

Opracowanie na podstawie :

- ?Lubliniec zarys rozwoju powiatu? Wydawnictwo ?lsk? Katowice 1972

- ?Nowiny Lublinieckie? - opracowanie Jan Fikus (senior)

- ?Lubliniec z dziejw miasta na grnym lsku ? Jan Fikus (senior)