Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj
Karta praw pacjenta

 

podstawowe unormowania prawne

wynikajce z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483)
okrelone w ustawach:
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 , z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
z dnia 26 padziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz.U. Nr 138, poz. 682),
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz.U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
I. Prawa pacjenta wynikajce z bezporedniego stosowania przepisw Konstytucji
Kady ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
Kady obywatel ma prawo do rwnego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, na warunkach i w zakresie okrelonych w ustawie - art. 68 ust. 2.
II. Prawa pacjenta w zakadzie opieki zdrowotnej, o ktrych stanowi ustawa o zakadach opieki zdrowotnej z 1991 r.
Pacjent zgaszajcy si do zakadu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu wiadcze zdrowotnych ze wzgldu na zagroenie ycia lub zdrowia, niezalenie od okolicznoci - art. 7.
Pacjent w zakadzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
wiadcze zdrowotnych odpowiadajcych wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych moliwoci udzielenia odpowiednich wiadcze - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalajcej kolejno dostpu do wiadcze - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urzdze odpowiadajcych okrelonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10,
informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,
wyraenia zgody albo odmowy na udzielenie mu okrelonych wiadcze zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,
intymnoci i poszanowania godnoci w czasie udzielania wiadcze zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,
udostpniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, ktrej dokumentacja ta moe by udostpniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,
zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczcej jego osoby - art. 18 ust. 2,
dostpu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6.

a ponadto, w zakadzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osb wymagajcych caodobowych lub caodziennych wiadcze zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakadzie leczniczo-opiekuczym, pacjent przyjty do tego zakadu ma prawo do:
zapewnienia mu:
a)rodkw farmaceutycznych i materiaw medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
b)pomieszczenia i wyywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
c)opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,
dodatkowej opieki pielgnacyjnej sprawowanej przez osob blisk lub inn osob wskazan przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,
kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewntrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,
wskazania osoby lub instytucji, ktr zakad opieki zdrowotnej obowizany jest powiadomi o pogorszeniu si stanu zdrowia pacjenta powodujcego zagroenie ycia albo w razie jego mierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,
wyraenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakadzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,
wypisania z zakadu opieki zdrowotnej na wasne danie i uzyskania od lekarza informacji o moliwych nastpstwach zaprzestania leczenia w tym zakadzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
udzielenia mu niezbdnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwocznego przyjcia do szpitala nie moe by do tego szpitala przyjty - art. 21.
Pacjent ma prawo do wiadcze zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagego zachorowania lub nagego pogorszenia stanu zdrowia powodujcego zagroenie ycia - art. 28.
III. Prawa pacjenta okrelone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Pacjent ma prawo do:
udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostpnymi lekarzowi metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorb, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z naleyt starannoci - art. 4,
uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w kadym przypadku, gdy zwoka w jej udzieleniu mogaby spowodowa niebezpieczestwo utraty ycia, cikiego uszkodzenia ciaa lub cikiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpicych zwoki --art. 30,
uzyskania od lekarza przystpnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajcych si przewidzie nastpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,
zadania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wwczas, gdy sdzi, e lekarz ogranicza mu informacj z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,
decydowania o osobach, ktrym lekarz moe udziela informacji, o ktrych mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,
wyraenia dania aby lekarz nie udziela mu informacji, o ktrych mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3,
niewyraenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego wiadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,
wyraenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzajcej podwyszone ryzyko; w celu podjcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzieli mu informacji, o ktrej mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,
uzyskania od lekarza informacji jeeli w trakcie wykonywania zabiegu, bd stosowania okrelonej metody leczenia lub diagnostyki, w zwizku z wystpieniem okolicznoci stanowicych zagroenie dla ycia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokona zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,
poszanowania przez lekarza jego intymnoci i godnoci osobistej - art. 36 ust. 1,
wyraania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu wiadcze zdrowotnych osb innych ni personel medyczny niezbdny ze wzgldu na rodzaj wiadcze - art. 36 ust. 1 i 2,
wnioskowania do lekarza o zasignicie przez niego opinii waciwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,
dostatecznie wczeniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych moliwoci uzyskania okrelonego wiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakadzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,
zachowania w tajemnicy informacji zwizanych z nim a uzyskanych przez lekarza w zwizku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,
uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyraenia zgody na ujawnienie dotyczcych go informacji, bdcych w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,
wyraania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomoci danych umoliwiajcych identyfikacj pacjenta - art. 40 ust. 4,

a ponadto pacjent, ktry ma by poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
wyraenia zgody lub odmowy na udzia w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o moliwociach cofnicia zgody i odstpienia od udziau w eksperymencie w kadym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
poinformowania go przez lekarza o niebezpieczestwie dla zdrowia i ycia jakie moe spowodowa natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,
cofnicia zgody na eksperyment medyczny w kadym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1,
IV. Prawa pacjenta okrelone w ustawie o zawodzie pielgniarki i poonej z 1996 r.

Pacjent ma prawo do:
udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez pielgniark, poon, posiadajc prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualn wiedz medyczn, dostpnymi jej metodami i rodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczegln starannoci - art. 18,
udzielenia mu pomocy przez pielgniark, poon, zgodnie z posiadanymi przez ni kwalifikacjami, w kadym przypadku niebezpieczestwa utraty przez niego ycia lub powanego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,
uzyskania od pielgniarki, poonej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1,
uzyskania od pielgniarki, poonej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie zwizanym ze sprawowan przez pielgniark, poon, opiek pielgnacyjn - art. 20 ust. 2,
zachowania w tajemnicy informacji zwizanych z nim, a uzyskanych przez pielgniark, poon w zwizku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,
wyraania zgody lub odmowy na podawanie przez pielgniark, poon do publicznej wiadomoci danych umoliwiajcych identyfikacj pacjenta - art. 21 ust. 4.
V. Prawa pacjenta okrelone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upoledzony umysowo ma prawo do:
bezpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,
bezpatnych lekw i artykuw sanitarnych oraz pomieszczenia i wyywienia, jeeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym bdcym publicznym zakadem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,
zapewnienia mu rodzaju metod postpowania leczniczego waciwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale take ze wzgldu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i denie do jego poprawy zdrowia w sposb najmniej dla pacjenta uciliwy - art. 12,
porozumiewania si bez ogranicze z rodzin i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy spoecznej - art. 13,
wystpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakadu - art. 14,
uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezporedniego; dopuszczenie zastosowania tego rodka wobec pacjenta musi wynika z ustawy - art. 18,
uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie moe by przeprowadzone, jeeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, e z powodu zaburze psychicznych moe zagraa bezporednio wasnemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osb, bd nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych - art. 21 ust. 1 i 2,
wyraenia zgody lub odmowy na przyjcie do szpitala psychiatrycznego, z wyczeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczaj przyjcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
poinformowania i wyjanienia mu przez lekarza przyczyny przyjcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyrazi na to zgody oraz uzyskania informacji o przysugujcych mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,
cofnicia uprzednio wyraonej zgody na przyjcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,
niezbdnych czynnoci leczniczych majcych na celu usunicie przyczyny przyjcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postpowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,
wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeeli przebywa w nim bez wyraenia przez siebie zgody, jeeli ustay przyczyny jego przyjcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,
pozostania w szpitalu w sytuacji, o ktrej mowa w pkt 17, za swoj pniej wyraon zgod, jeeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,
zoenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,
wystpienia do sdu opiekuczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o ktrym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,
informacji o terminie i sposobie zoenia wniosku do sdu opiekuczego, o ktrym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,
zoenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeeli przebywajc w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw okrelonego rodzaju - art. 44 ust. 1,

oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujce czynnoci wynikajce z ustawy zachoway w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powziy wiadomo wykonujc czynnoci wynikajce z ustawy- art. 50 ust. 1.
VI. Prawa pacjenta okrelone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw z 1995 r.:
Pacjent ma prawo do:
wyraenia i cofnicia w kadym czasie sprzeciwu na pobranie po jego mierci komrek, tkanek i narzdw- art. 4 i art. 5 ust. 1-4,
dobrowolnego wyraenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za ycia komrek, tkanek lub narzdw w celu ich przeszczepienia okrelonemu biorcy, jeeli ma pen zdolno do czynnoci prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7,
ochrony danych osobowych dotyczcych dawcy/biorcy przeszczepu i objcia ich tajemnic - art. 12 ust. 1.
Pacjent majcy by biorc ma prawo do umieszczenia go na licie osb oczekujcych na przeszczepienie komrek, tkanek i narzdw i by wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13.
Poniewa od czasu wydania tego dokumentu nastpiy nowelizacje niektrych artykuw i powstay nowe ustawy tzn. ustaw o poz i o ratownictwie medycznym konieczne jest uaktualnienie obecnej Karty Praw Pacjenta.
Prace te zakocz si w grudniu 2002 r. a poszerzona Krata Praw Pacjenta bdzie obowizywa od dnia 01.01.2003 r.
Adresy rzecznikw praw pacjenta
Przy kadym wojewdzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia istnieje funkcja rzecznika praw pacjenta. Osoba penica t funkcj musi - w ramach swych obowizkw - przyj kad skarg chorego i prbowa wyjani sytuacj , w jakich niedogodnoci dla pacjenta powstay. Jeli wic jestemy niezadowoleni z potraktowania nas przez lekarza, czy innego pracownika zakadu opieki zdrowotnej, uwaamy, e popeniono bd w sztuce lekarskiej , czy naruszono prawa pacjenta, swoje zaalenia kierujemy na rce Rzecznika Praw Pacjenta. Korzystniej dla chorego jest zoenie pisemnej skargi pisemnie - najlepiej w formie listu poleconego, z potwierdzeniem nadania lub bezporednio w siedzibie regionalnego oddziau NFZ, z potwierdzeniem przyjcia skargi na jej kopii. Co prawda, oficjalnie od 1 kwietnia br. kasy chorych przestaj istnie, ale na ich miejsce wchodz oddziay Narodowego Funduszu Zdrowia , ktre przejm od kas obowizki i prawdopodobnie siedziby, w zwizku z czym poniej podajemy Pastwu dotychczasowe miejsca urzdowania regionalnych rzecznikw praw pacjenta.

NFZ oddzia Dolnolski.
50-525 Wrocaw
ul.Joannitw 6
tel. (0-71) 37 42 210, fax:37 47 201

NFZ oddzia Kujawsko-Pomorski
85-071 Bydgoszcz
al.Mickiewicza 14
tel.(0-52) 325 27 37, fax: 325 27 09

NFZ oddzia Lubelski
20-124 Lublin
ul.Szkolna 16
tel(0-81) 531 05 45, fax: 531 05 43

NFZ oddzia Lubuski
65-057 Zielona Gra
ul.Podgrna 9B
tel.(0-68) 328 76 76, fax:327 93 14,

NFZ oddzia dzki
0-032 d
ul.Kopciskiego 58
tel./fax: (0-42) 639 76 42

NFZ oddzia Maopolski
31-053 Krakw
ul.Ciemna 6
tel.(0-12) 292 28 86, fax:269 03 15

NFZ oddzia Mazowiecki
02-390 Warszawa
ul.Grjecka 186
tel.0-800 392 976

NFZ oddzia Opolski
45-315 Opole
ul.Gogowska 37
tel.(0-77) 458 05 82, 457 69 76

NFZ oddzia Podkarpacki
35-032 Rzeszw
ul.Zamkowa 8
tel.(0-17) 852-81-24 w.170, fax: 852 86 19

NFZ oddzia Podlaski
15-042 Biaystok
ul.Paacowa 3
tel.(0-85) 745 95 76, fax: 745 95 39

NFZ oddzia Pomorski
80-844 Gdask
ul.Podwale3 Staromiejskie 69
tel.(0-58) 321 86 32, fax: 321 86 35

NFZ oddzia lski
40-615 Katowice
ul.gen.Jankego 15a
tel.(0-32) 735 17 07, fax: 254 18 94

NFZ oddzia witokrzyski
25-025 Kielce
ul.Jana Pawa II 9
tel.(0-41) 343 03 24 w.106, fax:343 03 43 w.106

NFZ oddzia Warmisko-Mazurski
10-561 Olsztyn
ul. onierza 16
tel.(0-89) 533 96 70, fax: 533 91 75

NFZ oddzia Wielkopolski
61-823 Pozna
ul.Piekary 14/15
tel.(0-61) 851 02 25,fax: 853 20 70,

NFZ oddzia Zachodniopomorski
71-470 Szczecin
ul.Arkoska 45
tel./fax:(0-91) 425-10-50,

NFZ oddzia Sub Mundurowych
00-911 Warszawa
ul.Wooska 137
tel.(0-22) 85 64 67, fax: 845 64 12