Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

 

tekst jednolity

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu

1

1. Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, zwany dalej ?Zespoem? jest podmiotem leczniczym nie bdcym przedsibiorc, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej.

2. Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu moe uywa nazwy skrconej, w brzmieniu: ?SPZOZ w Lublicu?.

2

1. Siedzib Zespou jest Lubliniec.

2. Adres Zespou: ul. Sobieskiego 9, 42 ? 700 Lubliniec.

3

Podmiotem Tworzcym Zespou jest Powiat Lubliniecki.

4

1. Zesp dziaa na podstawie :

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (Dz. U.
z 2011r., nr 112, poz. 654 z pn. zm.) zwanej dalej ?ustaw o dziaalnoci leczniczej? oraz przepisw wykonawczych do tej ustawy,

2) innych aktw normatywnych dotyczcych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej,

3) niniejszego Statutu.

2. Statut Zespou i zmiany do Statutu nadaje Podmiot Tworzcy.

3. Zmiany dotyczce struktury organizacyjnej i zakresu dziaania Zespou wymagaj zmian
w Statucie i winny by zgoszone organowi rejestrowemu w cigu czternastu dni od dokonania zmiany, chyba e przepisy prawa przewiduj inny termin.

5

1. Zesp posiada osobowo prawn.

2. Zesp zosta wpisany do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy w Czstochowie, XVII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000004716.

 

6

 

1. Misja Zespou brzmi: ?Dobro pacjenta najwaniejszym celem naszego dziaania?.

2. Podstawowym celem Zespou jest udzielanie wiadcze zdrowotnych i promocja zdrowia.

3. Zesp moe uczestniczy w przygotowywaniu osb do wykonywania zawodu medycznego
i ksztaceniu osb wykonujcych zawd medyczny na zasadach okrelonych w ustawie oraz odrbnych przepisach regulujcych ksztacenie tych osb.

 

7

 

Zesp organizuje i udziela wiadczenia zdrowotne obejmujce dziaania suce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dziaania medyczne, wynikajce z procesu leczenia lub przepisw odrbnych regulujcych zasady ich wykonywania.

 

8

 

1. Zadaniem Zespou jest wykonywanie dziaalnoci leczniczej w rodzaju: stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne, ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne, ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna.

2. Do zada Zespou naley udzielanie wiadcze zdrowotnych w nastpujcych dziedzinach medycyny:

1) chorb wewntrznych,

2) chorb puc,

3) pediatrii,

4) poonictwa i ginekologii,

5) anestezjologii i intensywnej terapii,

6) chirurgii oglnej,

7) neonatologii,

8) medycyny ratunkowej,

9) diabetologii,

10) kardiologii,

11) onkologii klinicznej,

12) urologii,

13) ortopedii i traumatologii narzdu ruchu,

14) medycyny rodzinnej,

15) geriatrii,

16) diagnostyki laboratoryjnej,

17) radiologii i diagnostyki obrazowej,

18) farmakologii klinicznej.

3. Zesp moe wykonywa czynnoci dla zapewnienia kadrze lekarskiej i pielgniarskiej oraz ratownikom medycznym, moliwoci szkole wewntrznych.

9

Zesp realizuje zadania na rzecz bezpieczestwa i obronnoci pastwa, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

10

1. W skad Zespou wchodz:

1) przedsibiorstwa,

2) jednostki i komrki organizacyjne dziaalnoci podstawowej,

3) komrki organizacyjne dziaalnoci pomocniczej.

2. Wykaz przedsibiorstw oraz jednostek i komrek organizacyjnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, okrela zacznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Struktur organizacyjn Zespou przedstawia schemat organizacyjny, ktry stanowi zacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

11

Organami Zespou s:

1. Dyrektor Zespou, ktry jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc w rozumieniu ustawy o dziaalnoci leczniczej.

2. Rada Spoeczna.

12

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialno za zarzdzanie Zespoem.

2. Dyrektor reprezentuje Zesp na zewntrz.

3. Dyrektor jest przeoonym pracownikw Zespou oraz dokonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy.

13

 1. W Zespole dziaa Rada Spoeczna, ktra jest organem:

1) inicjujcym i opiniodawczym Powiatu Lublinieckiego,

2) doradczym Dyrektora Zespou.

 1. Zadania Rady Spoecznej okrela art. 48 ustawy o dziaalnoci leczniczej.
 2. Kadencja Rady Spoecznej trwa 4 lata. Rada Spoeczna peni swoje obowizki do czasu powoania nowego skadu osobowego Rady Spoecznej.
 3. Czonkowie Rady Spoecznej mog zosta w kadym czasie, przed upywem kadencji, odwoani przez organ, ktry ich delegowa. Przyczyn odwoania moe by:

1) nienaleyte wykonywanie obowizkw,

2) wykonywanie dziaalnoci konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonujcym dziaalno konkurencyjn wobec Zespou,

3) skazanie prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe,

4) przyczyny okrelone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemoliwiajce zasiadanie w Radzie Spoecznej w szczeglnoci podjcie zatrudnienia w Zespole.

14

Sprawy dotyczce sposobu i warunkw udzielania wiadcze zdrowotnych przez Zesp okrela Regulamin Organizacyjny.

15

 

 1. Zesp prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w:

a) ustawie o dziaalnoci leczniczej,

b) ustawie z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z pn. zm.),

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240 z pn. zm.),

d) innych przepisach finansowych dotyczcych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej.

 1. Zesp sporzdza roczne sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy swojej dziaalnoci.
 2. Podstaw gospodarki finansowej Zespou stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespou.

16

 

 1. Zesp pokrywa z posiadanych rodkw i uzyskiwanych przychodw koszty dziaalnoci i zobowiza.
 2. Zbycie, wydzierawienie lub wynajcie majtku trwaego Zespou moe by dokonane przez Zesp na zasadach okrelonych przez Podmiot Tworzcy. Wniesienie majtku do spek lub fundacji wymaga zgody Podmiotu Tworzcego.

17

Zesp moe uzyskiwa rodki finansowe:

 1. z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2. z odpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych podmiotom zewntrznym
  na podstawie zawartych umw oraz osobom fizycznym,
 3. z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej innej ni wymieniono w punktach 1 ? 2, midzy innymi:

- najmu i dzierawy,

- hostelu,

- transportu,

- usug kserograficznych,

 1. z darowizn, zapisw, spadkw oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia zagranicznego,
 2. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o ktrym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o dziaalnoci leczniczej,
 3. na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art. 114-117 ustawy o dziaalnoci leczniczej.

 

18

 

 1. Warto majtku Zespou okrelaj :

a) fundusz zaoycielski,

b) fundusz zakadu.

 1. Fundusz zaoycielski stanowi warto wydzielonej Zespoowi czci mienia Powiatu Lublinieckiego.
 2. Fundusz zakadu stanowi warto majtku Zespou po odliczeniu funduszu zaoycielskiego.

19

 1. Zesp samodzielnie decyduje o podziale zysku.
 2. Zesp pokrywa we wasnym zakresie ujemny wynik finansowy.

20

 

Roczne sprawozdanie finansowe Zespou jest zatwierdzane przez Rad Powiatu w Lublicu na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

21

 

Nadzr nad dziaalnoci Zespou sprawuje Powiat Lubliniecki.

 

22

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje si przepisy ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.
 2. Zmiany Statutu dokonywane s w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

 

Zacznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu.

Wykaz przedsibiorstw, jednostek i komrek organizacyjnych SPZOZ w Lublicu:

 1. Przedsibiorstwo Szpital SP ZOZ w Lublicu:

1) oddzia grulicy i chorb puc 19 ek, w tym: 2 ka intensywnej opieki medycznej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

2) oddzia chorb wewntrznych 35 ek, w tym: 2 ka intensywnej opieki kardiologicznej, 2 ka intensywnej opieki medycznej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) oddzia pediatryczny 22 ka, w tym: 2 ka intensywnej opieki medycznej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

4) oddzia noworodkowy 12 ek,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

5) oddzia anestezjologii i intensywnej terapii 4 ka oraz wydzielona jednoosobowa izolatka,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

6) oddzia pooniczo - ginekologiczny 22 ka, w tym: 2 ka intensywnej opieki
medycznej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

7) oddzia chirurgii oglnej 30 ek, w tym: 18 ek chirurgii oglnej, 2 ka intensywnej opieki medycznej, 5 ek urazowo ? ortopedycznych i 5 ek urologicznych,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

8) blok operacyjny,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

9) blok porodw niepowikanych,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

10) izba przyj,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

11) dzia anestezjologii,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

12) pracownia USG,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

14) pracownia endoskopii,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

15) medyczne laboratorium diagnostyczne,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

16) pracownia RTG,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

17) pracownia endoskopii,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

18) apteka,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

19) transport,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

20) centralna tlenownia,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

21) centralna sterylizatornia,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

22) dzia magazynowania i ekspedycji krwi i preparatw krwiopochodnych,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9.

 

 1. Przedsibiorstwo Zesp Poradni SP ZOZ w Lublicu:

1) poradnia kardiologiczna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

2) poradnia cukrzycowa,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) poradnia chorb piersi,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

4) poradnia chirurgii oglnej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

5) poradnia proktologiczna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

6) poradnia chirurgii urazowo ? ortopedycznej dla dzieci,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

7) poradnia patologii noworodka,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

8) poradnia grulicy i chorb puc,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

9) poradnia pooniczo - ginekologiczna,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

10) poradnia ginekologiczna dla dzieci,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

11) poradnia grulicy i chorb puc dla dzieci,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

12) poradnia chirurgii urazowo ? ortopedycznej,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

13) poradnia wad postawy,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

14) szkoa rodzenia,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

15) orodek domowego leczenia tlenem,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

16) pracownia EKG,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

17) pracownia EKG wysikowe,

Lubliniec ul. Grunwaldzka 9,

18) pracownia cytologii,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

19) pracownia mammografii,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

20) ambulatorium oglne,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

21) zesp wyjazdowy oglny,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

22) gabinet diagnostyczno ? zabiegowy,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

23) gabinet diagnostyczno ? zabiegowy,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

24) poradnia endokrynologiczna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

25) poradnia hematologiczna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

26) poradnia wad serca,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

27) poradnia nadcinienia ttniczego,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

28) poradnia chorb naczy,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

29) poradnia leczenia blu,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

30) poradnia reumatologiczna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

31) poradnia chorb zakanych,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

32) poradnia patologii ciy,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

33) poradnia preluksacyjna,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

34) poradnia chirurgii dziecicej,

Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

35) pracownia UKG,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9.

 1. Przedsibiorstwo Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublicu:

1) zesp ratownictwa medycznego podstawowy,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

2) zesp ratownictwa medycznego specjalistyczny,

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) zesp ratownictwa medycznego specjalistyczny,

Woniki, ul. Dworcowa 21,

4) dyspozytornia medyczna,

Lubliniec, ul. PCK 10.