Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

odbioru dokumentacji medycznej PDF Drukuj Email

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego

Zespou Opieki Zdrowotnej

w Lublicu

w sprawie: moliwoci odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewntrznej pacjentw leczonych w oddziaach szpitalnych SPZOZ w Lublicu

w latach 1980 ? 1992, oddziau Zakanego w latach 1969 - 1992

Dziaajc na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z pn. zm.) oraz 75 ust.1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697) uprzejmie informuj, e z uwagi na upywajce okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje moliwo odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewntrznej pacjentw leczonych w oddziaach szpitalnych SPZOZ w Lublicu w latach 1980-1992 , oddziau Zakanego w latach 1969 ? 1992.

Zgodnie z 75 ust.1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: dokumentacja indywidualna wewntrzna przewidziana do zniszczenia moe zosta wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o ktrej mowa w 8 pkt 2, za pokwitowaniem.

Wniosek powinien zawiera:

? dane osobowe pacjenta (imi, nazwisko, PESEL)

? adres zamieszkania

? dat hospitalizacji

? nazw oddziau

? numer telefonu wnioskodawcy

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji mona kierowa na adres:

 

SP ZOZ w Lublicu

Dzia Organizacji i Nadzoru

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Wnioski prosimy skada do 31 marca 2015 roku w sekretariacie lub za porednictwem poczty.

Odbir dokumentacji moliwy jest po osobistym stawiennictwie w Dziale Organizacji
i Nadzoru, ul. Grunwaldzka 9, III pitro, 42-700 Lubliniec,
okazaniu dokumentu tosamoci potwierdzajcego uprawnienia do odbioru dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upowanieniem do uzyskania dokumentacji w przypadku osb bliskich) oraz wasnorcznym pokwitowaniem odbioru dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2015r.