Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Zintegrowany system zarzdzania to poczenie procesw, procedur i praktyk dziaania stosowanych w organizacji w celu wdroenia jej polityki, ktre moe by bardziej skuteczne w osiganiu celw wynikajcych z polityki ni podejcie poprzez oddzielne systemy.

Wdroenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania jest polecanym i najkorzystniejszym rozwizaniem dla organizacji, ktra ma zamiar wprowadzi kilka rnych systemw zarzdzania. W zalenoci od specyfiki brany i planw, jakie organizacja chce zrealizowa w danym czasie, wdraa ona zintegrowany system zarzdzania skadajcy si z rnych podsystemw. Zazwyczaj podstaw wikszoci takich projektw jest system zarzdzania jakoci zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Najczciej integracja dotyczy dwch lub trzech wybranych systemw.

Wdroony i certyfikowany zintegrowany system zarzdzania przyczynia si do:

? bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsibiorstwa,

? minimalizacji i optymalizacji kosztw zwizanych z wdroeniem i utrzymywaniem systemu - moliwo jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zyskw i rentownoci firmy,

? lepszej organizacji pracy, jednoznacznego okrelenia zada, kompetencji
i odpowiedzialnoci pracownikw oraz ich gotowoci do speniania wymaga klienta,

? uporzdkowania i eliminacji dublujcych si dziaa we wszystkich obszarach przedsibiorstwa oraz zmniejszenia niezgodnoci wewntrznych,

? efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,

? ujednolicenia i zmniejszenia iloci dokumentacji - powizania ze sob w sposb przejrzysty i logiczny procedur jak i procesw odnoszcych si do rnych systemw,

? zwikszenia elastycznoci we wprowadzaniu zmian,

? usprawnienia zarzdzania oraz dziaa i stworzenie podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsibiorstwie idei TQM - Total Quality Management (Kompleksowego Zarzdzania Jakoci),

? uatwienia w spenianiu wymogw prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowa wewntrznych do zmian zachodzcych w obowizujcym systemie prawnym,

? wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwaszcza rynku Unii Europejskiej,

? pozytywnego ksztatowania wizerunku firmy w oczach klientw, kontrahentw, oraz spoeczestwa, czy jednostek nadzorujcych ze strony pastwa,

? wzrostu prestiu oraz zaufania do firmy (rdo wikipedia).

Od pocztku 2012 roku Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu prowadzi intensywne dziaania zmierzajce do poprawy jakoci wiadczonych usug medycznych. Wtymcelu powoano Penomocnika ds. Zarzdzania Jakoci oraz zesp auditorw wewntrznych ktry rozpocz prace nad opracowaniem wewntrzszpitalnych procedur i standardw dotyczcych opieki medycznej nadpacjentem.

W wyniku prowadzonych dziaa decyzj Dyrektora Szpitala w 2012 r. wdroono system zarzdzania jakoci wg normy ISO 9001: 2008 w Ratownictwie Medycznym.

 

W sierpniu 2012 roku na wniosek auditorw reprezentujcych Polsk Akademi Jakoci Zespoowi zosta przyznany Certyfikat Zarzdzania Jakoci.

W 2013 r. podjto dziaania w celu rozszerzonia jego zakresu o Ambulatoryjn Opiek Specjalistyczn, Orodek Domowego Leczenia Tlenem, Transport Sanitarny i Pracowni Mammografii.

Doskonalenie jakoci, a take dbao o rodowisko pracy i rodowisko naturalne spowodoway, e z pocztkiem 2014 r. przystpiono do wdraania w caej placwce Zintegrowanego Systemu Zarzdzania dotyczcego zarzdzania jakoci, rodowiskiem, bezpieczestwem i higien pracy. Podjte dziaania spowodoway zwikszenie liczby auditorw wewntrznych, zosta rwnie poszerzony zakres zada dotychczasowego Penomocnika, o w/w zakresy. W zwizku z powyszym zmianie ulega dotychczasowa nazwa stanowiska Penomocnika i w chwili obecnej brzmi ona ?Penomocnik Zintegrowanego Systemu Zarzdzania?.

W sierpniu 2014 r. w wyniku przeprowadzonego przez niezalenych audytorw reprezentujcych firm Polski Rejestr Statkw S.A. auditu certyfikacyjnego Szpitalowi zosta przyznany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzdzania obejmujcy System Zarzdzania Jakoci, System Zarzdzania rodowiskowego oraz System Zarzdzania Bezpieczestwem
i Higien Pracy (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001).

Wiodcym celem dziaania SP ZOZ w Lublicu jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej dostosowanej do ich potrzeb i oczekiwa poprzez wiadczenie usug medycznych przez wysoko wykwalifikowany personel w sposb gwarantujcy wysok jako, profesjonalizm, bezpieczestwo oraz dbao o rodowisko pracy i rodowisko naturalne przy optymalnym wykorzystaniu rodkw, ktrymi dysponujemy.

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu dooy wszelkich stara, aby w przyszoci utrzyma wysok jako wiadczonych usug medycznych oraz skutecznie realizowa wszystkie celw wskazane w Polityce jakoci, zarzdzania rodowiskowego oraz bezpieczestwa i higieny pracy.